Čista voda teče na roko

Letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2023

Spoštovani uporabniki naših storitev!

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) oz. kriterijev Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) vas obveščamo o objavljenem Letnem poročilu o skladnosti pitne vode v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pitno vodo oskrbuje okoli 38.700 prebivalcev oziroma 94 odstotkov prebivalstva v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Skupna količina distribuirane vode je v letu 2023 znašala 2.364.260 m3, od tega je znašala poraba v gospodinjstvih 1.716.509 m3 in v poslovnih dejavnostih 647.751 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo je temeljna naloga Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., zagotavljati zadostne količine skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Za zagotavljanje kakovosti izvajamo notranji nadzor, ki je vzpostavljen na osnovi sistema HACCP (analiza tveganj in nadzor kritičnih kontrolnih točk). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se lahko tveganja pojavijo. Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem vzorcev vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se v Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi v okviru državnega monitoringa pitnih vod.

Za zagotavljanje skladne in zdravstvene ustreznosti pitne vode pred distribucijo uporabnikom izvajamo pripravo pitne vode z dezinfekcijo. Kloriranje pitne vode je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije, ki učinkovito uničuje bakterije in viruse.

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2023 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V letu 2023 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih 178 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre, 59 vzorcev za osnovne fizikalno-kemijske preiskave ter 14 vzorcev za analize pomembnih reakcijskih produktov dezinfekcije. Vzorci pitne vode, ki so bili odvzeti na pipah uporabnikov, so bili v 98,9 odstotka zdravstveno ustrezni in v 91 odstotkih skladni z zakonodajnimi zahtevami. Poleg rednega notranjega nadzora se skozi leto izvajajo tudi občasna preskušanja pitne vode na različne parametre.

V okviru monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje RS za leto 2023 je bilo iz vseh vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., odvzetih 50 vzorcev. Ugotovljeno je bilo, da dva vzorca nista bila skladna s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi oz. kriteriji iz Uredbe o pitni vodi zaradi preseženega števila kolonij pri 22 °C oz. 37 °C. Pri zaznanih neskladjih ni bilo odstopanj v parametrih, ki bi lahko pomenili oziroma nakazovali tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode.

Uporabniki pitne vode lahko preko spletne strani www.jkp-zalec.si dobite vse informacije glede pitne vode, o zadnjih rezultatih analiz pitne vode ter letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2023.

Naša stalna in poglavitna skrb bo tudi v letu 2024 nemotena in kakovostna oskrba s pitno vodo, za kar si bomo prizadevali z odgovornim uresničevanjem našega poslanstva in zagotavljanjem učinkovitih storitev ter izboljšav na tem področju. Uporabniki ste naše najpomembnejše vodilo za uspešno in kakovostno delo. Želimo si medsebojnega dialoga, zaupanja v strokovno delo in vzdušja, naravnanega v pozitivne rešitve in prijetne odnose. Hvaležni smo za vaša posredovana vprašanja, pobude in potrebe, saj nam predstavljajo dodatne usmeritve in izzive, ki jih bomo vestno izpolnjevali tudi v bodoče.

Podobne vsebine