Roka z rokavicami drži ampulo z vodo

Poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2022

Spoštovani uporabniki naših storitev!

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) vas obveščamo o objavljenem Letnem poročilu o skladnosti pitne vode v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pitno vodo oskrbuje približno 38.500 prebivalcev oziroma 93 odstotkov prebivalstva v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Skupna količina distribuirane vode je v letu 2022 znašala 2.364.695 m3, od tega je znašala poraba v gospodinjstvih 1.705.184 m3 in v poslovnih dejavnostih 659.511 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo je temeljna naloga Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., zagotavljati zadostne količine s Pravilnikom skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Za zagotavljanje kakovosti izvajamo notranji nadzor, ki je vzpostavljen na osnovi sistema HACCP (analiza tveganj in nadzor kritičnih kontrolnih točk). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se lahko tveganja pojavijo. Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem vzorcev vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se v Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi v okviru državnega monitoringa pitnih vod.

Za zagotavljanje skladne in zdravstvene ustreznosti pitne vode pred distribucijo uporabnikom izvajamo pripravo pitne vode z dezinfekcijo. Kloriranje pitne vode je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije, ki učinkovito uničuje bakterije in viruse.

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2022 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

V letu 2022 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., v okviru notranjega nadzora odvzetih 187 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 61 vzorcev za osnovne fizikalno-kemijske preiskave ter 14 vzorcev za analize pomembnih reakcijskih produktov dezinfekcije. Vzorci pitne vode, ki so bili odvzeti na pipah uporabnikov, so bili v 99,5 odstotka zdravstveno ustrezni in v 97,9 odstotka skladni z zakonodajnimi zahtevami.

V okviru monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje RS za leto 2022 je bilo iz vseh vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., odvzetih 47 vzorcev. Ugotovljeno je bilo, da dva vzorca nista bila skladna s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi. Pri zaznanih neskladjih ni bilo odstopanj v parametrih, ki bi lahko pomenili oziroma nakazovali tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode.

Podrobnejše podatke o rezultatih analiziranih parametrov v pitni vodi najdete v tabelah na naši spletni strani na povezavi Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2022.

Podobne vsebine