O podjetju

JKP Žalec

Glavna dejavnost družbe je opravljanje komunalnih storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na območju Spodnje Savinjske doline.

Skrbimo za Spodnjo Savinjsko dolino

Zavezani komunalnim in ekološkim storitvam

V občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

Gospodarske javne službe

S Savinjsko v srcu

Na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec opravljamo:

  • oskrbo s pitno vodo in
  • čiščenje odpadnih voda.
Čistilna naprava Kasaze
čistilna naprava Kasaze iz zraka
gospodinjstev
m2 površin
Gospodarske javne službe

Za lepši Žalec

Na območju občine Žalec izvajamo še:

  • urejanje javnih površin,
  • storitev plakatiranja ter
  • pokopališko in pogrebno dejavnost.
Dopolnilne dejavnosti

Vzdrževanje

Izvajamo tudi dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti:

  • vzdrževanje vodomerov,
  • vodovodne storitve,
  • kanalizacijske storitve ter
  • storitve inženiringa – vodenje investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra.
Vzdrževanje vodovoda
Vzdrževanje kanalizacij JKP Žalec

Javna pooblastila

Izdajamo soglasja in projektne pogoje glede upravnih postopkov gradenj.

Let poslovanja

Za čisto vodo skrbimo že od leta 1974.

Izdanih soglasij

Tu smo, da vam pomagamo graditi prihodnost.

Poslanstvo

Soustvarjamo pogoje za zdravo življenje v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v spodnji Savinjski dolini.

Strategija

Smo strokovnjaki za zdravo in čisto okolje. Naše storitve so zanesljive, pravočasne in stroškovno učinkovite.

Vizija

Biti zgled občanom na področju ohranjanja in oživljanja zdravega, lepega in čistega okolja.

Poslovni načrti in letna poročila

Poslovni načrti in letna poročila so strateški dokumenti, v katerih so predstavljene temeljne poslovne usmeritve ter poslovni in drugi dosežki podjetja. Letno poročilo, narejeno v skladu z zakonskimi zahtevami (torej Zakonom o gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi), je ogledalo letnega poslovanja in uspešnosti podjetja.

Zavezani komunalnim in ekološkim storitvam

Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1963 v takratni enoviti Občini Žalec. V začetnem obdobju je bila glavna dejavnost podjetja vodooskrba, kasneje se ji je priključila kanalizacija in leta 1986 še čiščenje odpadnih voda v čistilni napravi Kasaze.

Pomemben mejnik v razvoju podjetja se je zgodil leta 1998 – ustanovitev šestih občin na območju prej enovite Občine Žalec. JKP Žalec, d. o. o., je danes javno podjetje, organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah kot družba z omejeno odgovornostjo.

Podjetje je ustanovljeno za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V občini Žalec v okviru gospodarske javne službe izvajamo urejanje javnih površin, pokopališko in pogrebno dejavnost in plakatiranje.

Poleg osnovnih dejavnosti gospodarskih javnih služb v podjetju opravljamo tudi tržne storitve v okviru registrirane dejavnosti. Pri delovanju in razvoju spoštujemo načela okoljske odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Odnos do lastnikov in uporabnikov

JKP Žalec, d. o. o. je gospodarska družba v lasti Občin.

Storitve izvajamo v skladu s potrebami in pričakovanji naših uporabnikov ter z upoštevanjem tehničnih standardov in predpisov glede izdelkov in storitev. Odnosi z našimi dobavitelji in uporabniki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in dolgoročnem partnerstvu. Naš odnos do strank in do zadovoljevanja njihovih pričakovanj se izraža v zanesljivi, pravočasni in učinkoviti skrbi za čisto, lepo in zdravo okolje.

Uspešnost je rezultat zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov

V podjetju je zaposlenih okoli 70 delavcev, za občasna dela pa zaposlujemo tudi delavce za določen čas ali sklepamo pogodbe s kooperanti. Zaposlenim zagotavljamo ustrezne delovne pogoje ter možnost izobraževanja in usposabljanja. Spodbujamo jih k samoiniciativnosti, prilagajanju spremembam, k večji odzivnosti in k iskanju naprednejših rešitev.

Organizacijsko strukturo podjetja sestavljajo splošna služba, inženiring storitve na področju javne komunalne infrastrukture (usmeritve razvoja, vodenje investicij, vodenje katastra) in finančno-računovodska služba ter štiri delovne enote, ki so specializirane za izvajanje določenih opravil.

Tu smo za vas

Zanesljivo in pravočasno

Naš odnos do strank in do zadovoljevanja njihovih pričakovanj se izraža v zanesljivi, pravočasni in učinkoviti skrbi za čisto, lepo in zdravo okolje.

Simbol srce - JKP Žalec
Ponedeljek

8.00–10.00, 10.30–12.00

Sreda

12.30–16.30

Petek

8.00–10.00, 10.30–12.00

Želite prejemati obvestila JKP Žalec?