1. Osnovni podatki o katalogu

Podjetje:JKP Žalec, d.o.o.
Dolgo ime:Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Odgovorna uradna oseba:Direktor: mag. Janez Primožič
Sedež podjetja:Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec
Matična številka:5068134000
ID za DDV:SI 94086362
Številka transakcijskega računa:SI56 1910 0001 0276 331, pri Deželni banki Slovenije
Telefon:03 713 60 00
E-naslovinfo@jkp-zalec.si
Katalog dostopen na naslovu:www.jkp-zalec.si
Datum prve objave podatkov kataloga:1. 9. 2015
Datum zadnje spremembe podatkov:/
Pravna podlaga:Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

JKP Žalec, d. o. o., je javno podjetje, organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovljeno je za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Poleg tega je za potrebe Občine Žalec v podjetju organizirana delovna enota Urejanje javnih površin Žalec, ki izvaja tudi pokopališko pogrebno dejavnost.

Kratek opis delovnega področja podjetja:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav …
 • izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
 • vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe,
 • vodenje investicij v javno infrastrukturo,
 • po pooblastilu Občin izdajanje projektnih pogojev in soglasij,
 • vodenje katastra komunalne infrastrukture in
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.

2.1 Podatki o organizaciji družbe

Za obvladovanje oskrbe s pitno vodo, kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, odvoza grezničnih gošč, vzdrževanja vodovodnih priključkov ter za izvajanje gospodarske javne službe urejanje javnih površin so v podjetju organizirane štiri delovne enote in tri službe, ki opravljajo delo za potrebe celotnega podjetja.

Delovne enote:Vodja enote:E-naslov:
Splošna službadirektor: mag. Janez Primožič
tajništvo: Brigita Pikelj
janez.primozic@jkp-zalec.si
tajnistvo@jkp-zalec.si
Finančno-računovodski sektorIrena Koštomajirena.kostomaj@jkp-zalec.si
InženiringJernej Muhičjernej.muhic@jkp-zalec.si
Oskrba s pitno vodoBoštjan Osetbostjan.oset@kjp-zalec.si
Odvajanje odpadnih vodaSebastjan Dagijansebastjan.dagijan@jkp-zalec.si
Čiščenje odpadnih vodaFlorjana Završnik Semprimožnikcvetka.semprimoznik@jkp-zalec.si
Urejanje javnih površin in pokopališko-pogrebna dejavnostLidija Milutinlidija.milutin@jkp-zalec.si

Lastniška struktura v podjetju

Ustanoviteljice družbe JKP Žalec, d. o. o. so občine Žalec (49 %), Polzela (13 %), Braslovče (13 %), Prebold (12 %), Tabor (5 %) in Vransko (8 %).

* V oklepajih prikazani odstotki prikazujejo poslovni delež posamezne občine v podjetju.

V skladu z Odlokom o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec, d. o. o. (Ur. l. RS, 39/2015) ima podjetje oblikovano skupščino, ki jo sestavljajo po en predstavnik vsake Občine ustanoviteljice podjetja, izvoljen na sejah občinskih svetov.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. (Ur. l. RS, 46/2015) ima podjetje oblikovan Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani Občin lastnic podjetja.

Organ nadzora v podjetju

Poleg skupščine ima podjetje tričlanski nadzorni svet v sestavi:

 • Predstavnik Občine Žalec: Blaž Kolar,
 • Predstavnik občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko: Dušan Pungartnik,
 • Predstavnik zaposlenih v JKP Žalec, d. o. o.: Janez Vodlan.

2.2 Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam vseh drugih organov s področja dela:

2.3 Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Kontaktni podatki uradne osebe:

Mag. Janez Primožič, direktor

Naslov: Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec
Telefon: 03 713 60 00
E-pošta: janez.primozic@jkp-zalec.si

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov iz delovnega področja

Povezava na državni register predpisov

2.5 Seznam predlogov predpisov

2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Poslovni načrti in letna poročila

2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba:

 • Upravni postopki na podlagi Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Ur. l. RS, št. 126/2007) in Odloka o oskrbi s pitno vod in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor , Vranski in Žalec (Ur. l. RS, št. 1/2012)

2.8 Seznam evidenc, s katerimi podjetje upravlja

2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o stroških dela,
 • evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja,
 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in opravljenih obveznih cepljenjih zaposlenih,
 • evidenca o poškodbah pri delu,
 • evidenca o seznanjenju s požarnim redom,
 • evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom,
 • evidenca o potnih nalogih z obračunom – prevozni list,
 • evidenca o usposabljanju delavcev,
 • evidenca o posnetkih videonadzora,
 • evidenca o štipendistih,
 • evidenca strank – obračun,
 • evidenca strank – soglasja,
 • evidenca strank – služnosti, odkupi zemljišč,
 • kataster podzemnih vodov (vodovod in kanalizacija),
 • evidenca odjemnih mest,
 • evidenca objektov za izvajanje GJS,
 • evidenca lastnikov vodovodnih priključkov in priključkov na javni kanalizacijski sistem,
 • evidenca najemnikov nagrobnih parcel na pokopališčih,
 • evidenca pokojnih na pokopališčih,
 • evidenca sklenjenih pogodb,
 • evidenca izterjav,
 • evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov.

2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • javni razpisi,
 • javna naročila,
 • statistike …

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do informacij javnega značaja.

 • Večina informacij je direktno dostopnih preko svetovnega spleta v vsakem času.
 • Stranka lahko vlogo za dostop do IJZ poda na elektronski naslov info@jkp-zalec.si preko izpolnjenega obrazca (Vloga za dostop do informacij javnega značaja) po elektronski pošti, redni pošti ali osebno na sedežu podjetja. Vloga bo obravnavana v skladu z določili ZDIJZ-C.

Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

 • Priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
 • cene storitev in
 • kvaliteta vode …

5 Objava informacij javnega značaja

Na tem mestu Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14, z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

a) Objave IJZ v skladu z 11. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C

b)

Odgovorna oseba: mag. Janez Primožič, direktor