Osebni podatki

JKP Žalec, d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene na svoji spletni strani, varoval skrbno ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Poleg tega pridobljenih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali jih uporabljala v namene, ki niso zapisani v tej politiki.

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR, je: JKP Žalec, d.o.o.

Lokacija: Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec
Telefon: 03/ 713 60 00
Elektronski naslov: info@jkp-zalec.si
Splet: https://www.jkp-zalec.si

Politika zasebnosti

Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov, pridobljene ob prijavi v sistem za obveščanje. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene obveščanja o izrednih dogodkih na vodovodnem sistemu in za namene obveščanja o dogodkih, povezanih z aktivnostmi izvajalca na naslovu stranke.

Podatki so varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja elektronsko poslovanje ter elektronski podpis. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Uporabnik v postopku registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob spletni prijavi. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da lahko izvajalec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje ob prijavi v sistem za obveščanje.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne tukaj:

Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov – GDPR

V družbi javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, identifikacijska številka za DDV SI94086362 (v nadaljevanju: JKP Žalec, d.o.o.) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), mora JKP Žalec, d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Podatki o upravljavcu

JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310  Žalec, identifikacijska številka za DDV SI94086362, matična številka 5068134000.

Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@jkp-zalec.si