Vloge in obrazci

Vloge

Enostavno do želenih dokumentov

Soglasja, obnova vodovodnega priključka in prestavitev vodomera, vgradnja manjšega vodomera

Projektne pogoje izdelamo na podlagi 49. b in 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009) za poseg v prostor (stanovanjski objekti, poslovno-stanovanjski objekti, komunalni objekti in drugi objekti) na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture.

Vlogi za izdajo smernic, mnenj, projektnih pogojev ali soglasij (OBR1-TS) je potrebno priložiti idejno zasnovo, ki vsebuje:

 • Prostorske podatke (katastrski načrt v merilu 1 : 1.000 ali 1 : 5.000),
 • opis predvidene lokacije in objekta in
 • situacijo z vrisanim objektom (geodetski načrt v merilu 1 : 500).

Soglasje k projektnim rešitvam se izdaja na podlagi 49. b člena in 50. a člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009).

Vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam (OBR2-TS) je treba priložiti:

 • Ustrezno projektno dokumentacijo (projekt PGD – vodilna mapa, arhitektura) s projektnimi pogoji oziroma pogoji iz zazidalnih/lokacijskih načrtov,
 • posebno mapo z zbirnimi podatki, ki jo upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije shrani v arhiv soglasij. Ta mapa naj vsebuje:
  • podatke o investitorju in nameravani gradnji ter
  • o komunalnih priključkih (situacija poteka vodovodnega in kanalizacijskega priključka, shema vodomernega jaška, vzdolžni profil kanalizacijskega priključka/podatki o mali komunalni čistilni napravi, … ).

Soglasje za priključitev se izdaja na podlagi 49. b člena in 50. a člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009).

Vlogi za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod in/ali javno kanalizacijo (OBR2-TS) je potrebno priložiti:

 • ustrezno projektno dokumentacijo (IDZ ali PGD – vodilna mapa, arhitektura), podroben prikaz izvedbe vodovodnega in kanalizacijskega priključka, vodomernega jaška z vgradnjo vodomera, višinsko obdelan kanalizacijski priključek – priklop preko revizijskega jaška, parcelne št. zemljišč, po katerih bodo potekali komunalni priključki,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine in
 • katastrski načrt parcele.

Za izvedbo vodovodnega priključka (priključitev objekta na javni vodovod) je potrebno izpolniti Vlogo za izvedbo vodovodnega priključka (OBR3-TS).

Na osnovi vloge predstavnik podjetja skupaj s stranko izvede ogled na terenu ter izdela ponudbo in pripravi pogodbo za gradbiščni priključek v primeru novogradnje. Na osnovi plačane ponudbe priključek izvede DE Vodovod v skladu z dogovorom izvajalca.

Stranka lahko pošlje vlogo po pošti ali jo osebno odda na sedežu podjetja:

JKP Žalec, d. o. o.,
Ulica Nade Cilenšek 5,
SI-3310 Žalec

ali pošlje izpolnjeno in podpisano na elektronski naslov: vhodna.posta@jkp-zalec.si.

Reklamacije, spremembe in plačila

Cenik komunalnih storitev JKP Žalec, d. o. o. je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12; v nadaljevanju: Uredba MEDO) in potrjen na občinskih svetih občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Cenik je objavljen tu.

Storitev oskrbe s pitno vodo

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine.

 1. Omrežnina voda se obračunava mesečno glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera. Vključuje stroške najema javne infrastrukture (vodovodno omrežje v lasti Občin), zavarovanja infrastrukture, odškodnin (za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne infrastrukture) ter stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (premer vodomera 20 mm) v skladu z Uredbo MEDO.
 2. Vodarina se uporabnikom, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. Obračunava se v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve.

 1. Omrežnina odvajanje se obračunava mesečno glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera. Vključuje stroške najema javne infrastrukture (kanalizacijsko omrežje v lasti Občin) in zavarovanja infrastrukture.
 2. Odvajanje odpadne vode se uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.
 3. Omrežnina čiščenje se obračunava mesečno glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera. Vključuje stroške najema javne infrastrukture (CČN Kasaze in MKČN nad 50 PE) in zavarovanja infrastrukture.
 4. Čiščenje odpadne vode se zaračuna uporabnikom, priključenim na javno kanalizacijo, ki se končuje s čistilno napravo. Obračunava se glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.
 5. Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se zaračunavajo  uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice in individualne male komunalne čistilne naprave (do 50 PE). Storitve se obračunavajo glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.
 6. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je oblikovana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012, 98/2015). Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Lastnikom objektov, ki si sami zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, se v skladu z uredbo zaračuna okoljska dajatev v višini 50 m3/osebo/leto (t.j. 4,17 m3/osebo/mesecev).

Račun lahko reklamirate v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija (OBR-FRS-1) mora vsebovati podatke o številki računa, številki odjemnega mesta, stanju vodomera na dan reklamacije in vzrok reklamacije. Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte:

 • Po pošti: na naslov JKP Žalec, d. o. o., Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec, s pripisom za Reklamacije in uskladitev računov,
 • po faksu: 03 713 67 70
 • na elektronski naslov: info@jkp-zalec.si ali
 • osebno na oddelku Reklamacije in uskladitev računov v času uradnih ur.

Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko št.: 03 713 60 00 (v času uradnih ur). Vašo reklamacijo bomo rešili v najkrajšem možnem času.

Sprememba lastništva

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu OBR-FRS-2 priložite verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev). Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Druge spremembe podatkov

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu OBR-FRS-3 priložite verodostojne listine. V primeru novega plačnika mora lastnik priključka izpolniti OBR-FRS-4.

Dokumente lahko posredujete:

 • po pošti: na naslov JKP Žalec, d. o. o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, s pripisom za Reklamacije in uskladitev računov,
 • po faksu: 03 713 67 70
 • po e-pošti: info@jkp-zalec.si
 • osebno na oddelku Reklamacije in uskladitev računov v času uradnih ur.

Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko st.: 03 713 60 00 (v času uradnih ur).

 1. v papirni obliki na vaš naslov,
 2. v e-obliki na vaš elektronski naslov v skladu s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-obliko računa. V primeru, da želite prejemati račun v e-obliki, izpolnite Vlogo za izdajo e-oblike računa (in hkrati odjava papirnatega računa) OBR-FRS-7. E-obliko računa lahko prekličete z izpolnjenim obrazcem Preklic izdaje e-oblike računa (in hkrati prijava na izdajo papirnatega računa) OBR-FRS-8. 
 3. kot e-račun v vašo spletno banko (na prejemanje e-računa se prijavite na vaši spletni banki). S prijavo na e-račun v spletni banki ne boste več prejemali računov v papirni obliki, seveda pa ga lahko v priponki PDF iz spletne banke še vedno izpišete. Arhiv spletne banke vam omogoča enostaven pregled nad že poravnanimi računi in stroški. Papirne evidence so tako odveč.

Prednosti e-računa:

 • naročilo na e-račun je brezplačno,
 • e-račun prejmete od izdajatelja računa neposredno v aplikacijo e-banke,
 • e-račun je namenjen tudi uporabnikom, ki svoje obveznosti poravnavate z direktno obremenitvijo,
 • e-račun omogoča enostavno in udobno plačevanje računov s klikom, brez vnašanja ali prepisovanja podatkov, s čimer se prihrani čas in zmanjšajo morebitne napake ročnega vnosa podatkov,
 • elektronski arhiv je preglednejši in nadomešča klasično shranjevanje računov po mapah,
 • omogoča enostavno pregledovanje prejetih računov in njihovih statusov na enem mestu v spletni banki in
 • e-račun je do okolja prijaznejši, saj z njim zmanjšujete porabo papirja in uporabo tiskalnikov, ob tem pa še prispevate k varovanju okolja.
 • S posebno položnico (UPN obrazec), ki je priložena računu, na vseh bankah in poštah. Brez provizije lahko občani občine Žalec račun poravnate na Delavski hranilnici na Šlandrovem trgu 28 v Žalcu, občani občine Polzela pa na mestni blagajni na občini Polzela,
 • z uporabo elektronskega bančništva,
 • s trajnim nalogom – izpolnjeno soglasje za direktno bremenitev OBR-FRS-5 nam pošljite po pošti, e-pošti ali prinesite osebno v času uradnih ur. Priporočamo vam, da se v tem primeru, prijavite na prejemanje računa v e-obliki. Trajnik lahko prekličete z obrazcem Ukinitev direktne bremenitve OBR-FRS-6.

Greznice in MKČN

Pokopališko – pogrebna dejavnost