Odpadne vode

Odvajanje odpadnih voda

Upravljamo s kompleksnimi kanalizacijskimi sistemi

Skrbimo za odpadne vode

V sodobni družbi se skrb za okolje izraža na vseh ravneh bivanja tako posameznika kot družbe v celoti. Tako je del zavedanja, da s svojim bivanjem obremenjujemo okolje in ga s tem bolj in bolj uničujemo, tudi pospešeno vlaganje v izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V Sloveniji je v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo odvajanje komunalnih in padavinskih voda del obvezne gospodarske javne službe, ki jo zagotavlja lokalna skupnost. Sistemi za odvajanje odpadnih voda so torej v javni lasti, dejavnost odvajanja in čiščenja pa v večini primerov izvajajo javna podjetja. Gospodarska javna služba se izvaja skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Splošno o kanalizaciji

JKP Žalec, d. o. o., zagotavlja nemoteno delovanje sistemov za odvajanje odpadnih voda v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Upravljamo s kompleksnimi kanalizacijskimi sistemi, ki so namenjeni zbiranju, transportu in čiščenju odpadnih voda. Sisteme v celoti sestavlja:

  • 250 km kanalov,
  • 7 razbremenilnih objektov,
  • 7 zadrževalnih bazenov,
  • 4 sifoni,
  • 46 črpališč odpadne vode in
  • 10 čistilnih naprav.

Kanalizacijski sistemi

Komunalne odpadne vode skupaj z industrijskimi in padavinskimi odpadnimi vodami potujejo iz naših domov, z industrijskih območij, s cestišč in z drugih utrjenih površin v javno kanalizacijo.

Kanalizacijski sistem je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih naprav, s pomočjo katerih se zagotavlja redno odvajanje odpadnih voda iz stavb. Ta komunalna infrastruktura izjemno pomembno zmanjšuje vplive človeka na okolje, ustvarja varnost bivalnega prostora ter zmanjšuje tveganja, ki bi lahko ogrozila naše zdravje. Pred vrnitvijo odpadnih voda nazaj v okolje jih ustrezno očistimo v komunalni čistilni napravi. Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje.

Kanalizacijski sistemi, s katerimi upravljamo, lahko razdelimo v dve skupini. To so:

  • Mešani oziroma kombinirani kanalizacijski sistemi

Mešani kanalizacijski sistem zajame odvod komunalne odpadne, padavinske in tuje vode hkrati. Z zadrževanjem padavinskih in zalednih voda v zadrževalnikih z nadzorovanim razbremenjevanjem (torej upoštevanjem kakovosti razbremenjenih voda) v naravne odvodnike zagotavljamo primerno hidravlično obremenitev in zanesljivo delovanje čistilnih naprav.

  • Ločeni kanalizacijski sistemi

V ločenem kanalizacijskem sistemu se komunalne odpadne vode zbirajo ločeno od padavinskih in tujih voda. Padavinske vode, ki niso onesnažene (to so npr. padavinske vode s streh in dvorišč), lahko ponikamo v lokalno podtalje in s tem poskrbimo za razpršeno odvajanje padavinskih voda na samem mestu nastanka.