Kanalizacija

Odvajanje odpadnih voda

Čistilne naprave

Odvajanje odpadnih voda je zakonsko določeno

Zakonodaja, ki jo je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor RS ter organi lokalnih skupnosti, predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Za stavbe, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča, pa velja:

  • Za novogradnje, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. 12. 2002 in nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijo, je obvezna izgradnja male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice,
  • za starejše objekte je na območjih poselitve, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, rok ukinitve pretočnih greznic 31. 12. 2017. Na omenjenih območjih bodo lastniki obstoječih objektov morali odvajanje odpadnih voda urediti s čiščenjem na individualnih malih komunalnih čistilnih napravah.

Priključitev na kanalizacijski sistem

Prvi korak – pridobitev ustreznega soglasja

Pred izgradnjo kanalizacijskega priključka mora uporabnik (praviloma lastnik objekta) pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno samo pod nadzorom predstavnika upravljavca javne kanalizacije in pod pogoji, navedenimi v soglasju. Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka na lastne roke krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije v skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Priključitev na kanalizacijski sistem

Načini odvajanja kanalizacijskega sistema

O vrstah kanalizacijskih sistemov

Glede na način transporta odpadnih voda ločimo gravitacijske, tlačne, vakuumske in kombinirane kanalizacijske sisteme.

Priključevanje na javno kanalizacijo lahko poteka le tam, kjer je kanalizacijski sistem zgrajen v gravitacijskem ali vakuumskem sistemu. Javna kanalizacija, ki je tako zgrajena v zadnjem obdobju, je pripeljala javni kanal na parcelno mejo uporabnika preko hišnega priključnega revizijskega jaška, ki je del javne kanalizacije in ga vzdržuje upravljavec sistema. Hišni priključni revizijski jašek je mesto, na katerega uporabnik z eno cevjo spoji interno hišno kanalizacijo z javnim kanalizacijskim sistemom. Hišni priključni revizijski jašek mora biti zaradi nadzora delovanja in čiščenja dostopen upravljavcu.

Interni kanalizacijski sistem, ki ga uporabnik zgradi ob ukinitvi obstoječega načina odvajanja odpadnih voda iz objekta, mora uporabniku zagotavljati nemoteno odvajanje odpadnih voda iz objekta, zato je izredno pomembno, da je interna kanalizacija zgrajena strokovno in kakovostno.

Načini odvajanja odpadnih voda

Gravitacijska priključitev

Gravitacijska priključitev je najpogostejši način priključevanja na javno kanalizacijo. Možnost izvedbe gravitacijskega priključka je pogojena s sledečim:

  • iztok ali iztoki iz objekta višinsko omogočajo primeren padec (priporočamo 2 %) do mesta priključitve na javno kanalizacijo,
  • dno vtoka interne kanalizacije v javno kanalizacijo mora biti nad temenom cevi javne kanalizacije, kar zagotavlja nemoteno odvajanje odpadnih voda iz objekta tudi v primeru pojava polne polnitve javne kanalizacije,
  • prostori, ki se priključujejo na javno kanalizacijo, naj ležijo vsaj 10 cm nad koto pokrova najbližjega revizijskega jaška, kar zagotavlja poplavno varnost priključenih prostorov v primeru prelivanja javne kanalizacije.

Kadar opisanim pogojem ne moremo (celostno) zadostiti in gravitacijska priključitev ni izvedljiva za celoten objekt ali del objekta, ki je pod ravnjo 10 cm nad koto pokrova najbližjega revizijskega jaška, je treba izvesti priključitev na javno kanalizacijo preko hišnega črpališča ali pa uporabiti kombinirano priključitev.

Tlačna priključitev

Kadar objekt ne izpolnjuje v celoti pogojev za gravitacijsko priključitev, je treba izvesti priključitev na javno kanalizacijo preko hišnega črpališča. Hišno črpališče je lahko nameščeno v zunanjem jašku ali v objektu. Pri izbiri hišnega črpališča je pomembna pravilno dimenzionirana črpalka, ki zagotavlja prečrpavanje odpadnih voda v javno kanalizacijo z minimalnim zastajanjem odpadnih voda v jašku črpališča, s čimer preprečuje usedanje mulja v jašku. Tlačna priključitev je lahko tudi rešitev pri priključevanju objektov, ki zaradi zunanje ureditve ne omogočajo izkopov za gravitacijski kanal. V primeru, da je obstoječa greznica v dobrem stanju, jo lahko preuredimo v črpališče.

Kombinirana priključitev

Za objekte, kjer gravitacijska priključitev kletnih prostorov ni možna, je najprimernejša kombinirana priključitev. V tem primeru so proizvajalci črpalnih sistemov predvideli manjše kompaktne izvedbe tipskih črpališč za prečrpavanje odpadnih voda iz kletnih prostorov.