Pokopališko pogrebna dejavnost

Pokopališke storitve

Skrbimo za urejen videz pokopališč

Pokopališka dejavnost v občini Žalec

se izvaja skladno z Odlokom o izvajanju izbirne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Žalec (Uradni list RS , št. 102/20), Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, 3/22-ZDeb) in Odlokom o pokopališkem redu v občini Žalec (Uradni list RS, št. 24/19, 82/20, 70/21).

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč.

  • Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
  • Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč, kot določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Pokopališča v občini Žalec:

  • Pokopališče Žalec,
  • pokopališče Griže,
  • pokopališče Šempeter,
  • pokopališče Gotovlje,
  • pokopališče Galicija in
  • pokopališče Ponikva pri Žalcu.

Pogrebna dejavnost v Občini Žalec

Pogrebna dejavnost obsega storitve pogrebne svečanosti od mrliške vežice do groba.

Pomagamo vam pri: ureditvi dokumentov za najem groba, dodelitvi grobnega prostora in sklepanju najemniških pogodbnačinu plačila pogrebnih stroškov.

Dogovorimo se za izvedbo pogrebne slovesnosti: kraj, dan in uro pogrebne slovesnosti,vrsto pokopa – s krsto, z žaro ali z raztrosom in o obveščanju in podrobnostih pogrebne svečanosti.