Pokopališko pogrebna dejavnost

Najem groba

Organizacija in izvedba pogrebnih slovesnosti

Najem grobnega prostora

Za grobni prostor je mogoče skleniti le najemno pogodbo za nedoločen čas. Najemnino vsakoletno obračunamo po veljavnem prepisanem ceniku.

Zaradi pomanjkanja grobnih prostorov, teh ne oddamo v najem vnaprej. Najemnik lahko postanete šele v primeru smrti v družini s sklenitvijo najemne pogodbe. Grobni prostor vam lahko odstopi nekdo, ki ga že ima v najemu in ki ima do dneva prenosa poravnane vse obveznosti do najemodajalca. Bodoči in obstoječi najemnik naj se z osebnim dokumentom oglasita v sprejemni pisarni JKP Žalec, d. o. o. Obstoječi najemnik bo podal odstopno izjavo, v kateri bo navedel bodočega najemnika groba. Na podlagi te izjave bo referent za pokopališko dejavnost pripravil najemno pogodbo.

Če vam kdo ponudi grob ali grobnico v nakup, je to v nasprotju s predpisi. Kršitelja prijavite našemu podjetju, ki lahko edino ureja razmerja z najemniki grobnih prostorov.

O najemni pogodbi

Vse najemnike grobov zavezuje pogodba, da morajo poleg plačevanja letnih najemnin tudi redno vzdrževati grobove. Če najemnik ne plačuje svojih obveznosti ali grob zanemari v tolikšni meri, da kvari videz pokopališča, je o tem pisno obveščen in pozvan, da to čim prej odpravi. Če se na večkratna pisna obvestila ne odzove, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe in odda grobni prostor drugemu najemniku.

Najemnina kot sorazmerni del stroškov vzdrževanja

Najemnina predstavlja sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, torej dejansko opravljenih del in nastalih stroškov pri vzdrževanju pokopališč, kot so odvoz smeti, poraba vode, elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, nasadov, živih mej, dreves, vodnjakov, klopi, stroški za zimsko službo itd.

V najemnini je torej zajeto vzdrževanje glavnih poti med posameznimi oddelki, ni pa zajeto vzdrževanje poti med posameznimi grobnimi prostori znotraj oddelkov. Te morajo, tako kot tudi grobne prostore, vzdrževati najemniki.

Najemniki morajo redno sporočati spremembe pričujočih naslovov:

  • osebno v sprejemni pisarni na pokopališču v Žalcu ali na sedežu JKP Žalec, d. o. o., v času uradnih ur,
  • pisno na naslov JKP Žalec, d. o. o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
  • po telefonu na 03 713 60 00 ali
  • na elektronski naslov: info@jkp-zalec.si.

Obrazci v primeru opustitve groba ali prekinitve najemnega razmerja: