Javne površine

Plakatiranje

Sporočajte z nami

Plakat – odličen za sporočanje

Plakat je učinkovito oglaševalsko orodje, ki obvešča in privablja ciljno javnost.

Na podlagi Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Žalec (Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4.3.2022) je naše podjetje izvajalec plakatiranja na območju občine Žalec.

Kako naročimo plakatiranje?

Podrobnejši pogoji in način oglaševanja in plakatiranja – navodila izvajalca GJS:

 1. Naročila za plakatiranje, morebitne spremembe in dopolnitve se sprejemajo v pisni in elektronski obliki.
 2. Plakati se oddajo v sprejemni pisarni Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec (v nadaljevanju izvajalec) v času od ponedeljka do petka in sicer;
 •  ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 14.00,
 •  sreda od 07.00 do 16.00 in
 •  petek od 7.00 do 12.00.
 1. Pogoj za izvedbo plakatiranja je veljavna naročilnica, ki mora vsebovati popolne podatke o naročniku storitve (naziv, sedež, ID za DDV, številko TRR, ali je zavezanec za DDV, vrsto storitve, žig in podpis odgovorne osebe). V primeru izvedbe plakatiranja z naročilnico lahko izvajalec zahteva plačilo pred izvedbo plakatiranja. Po prvem izvedenem naročilu je možen podpis pogodbe.
 2. Naročnik, ki nima poravnanih zapadlih obveznosti, ne more naročiti plakatiranja.
 3. Plakatiranje se izvaja dvakrat tedensko in sicer ob torkih in petkih. V kolikor je dan nameščanja plakatov dela prost dan, se namestitev izvede naslednji delovni dan. V primeru zamude dostave plakatov, ima izvajalec pravico prestaviti plakatiranje na naslednji možni termin, naročnik pa nima pravice zahtevati podaljšanja ali znižanja cene plakatiranja. Plakati in rezervni oz. nadomestni plakati (20 odstotkov potrebne količine plakatov) morajo biti na naslov izvajalca dostavljeni najkasneje dan pred izvedbo plakatiranja. Lepljenje plakatov traja en delovni dan, če nameščanje plakatov ni moteno oziroma onemogočeno zaradi nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest …)
 4. Na željo naročnika se plakatiranje lahko izvede prvi naslednji delovni dan v tem primeru je cena za 50 odstotkov višja od cene po ceniku.

Naročnik lahko preostale plakate prevzame v roku enega tedna od zaključka plakatiranja. V kolikor naročnik v tem času ne prevzame preostalih plakatov, preidejo le ti neodplačno v last izvajalca.

 1. Odgovornost za izgled in vsebino plakatov in ostalih oglasnih sporočil ter spoštovanje zakonskih predpisov nosi naročnik sam. V skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenskem jeziku, oziroma v slovenskem prevodu.
 2. Izvajalec se obvezuje, da bo plakate naročnika enakomerno porazdelil po lokacijah. Naročnik nima možnosti izbire lokacij, lahko pa izrazi želje, ki se v okviru razpoložljivih plakatnih mest upoštevajo.
 3. Osnova za obračun plakatiranja je plakatno mesto velikosti B1 (70 cm x 100 cm), pokončno. V kolikor je plakat manjši od formata B1, se nalepi na belo podlago, ki se obračuna po ceniku. V kolikor je plakat večji od plakata B1, se cena zaračuna za toliko plakatnih mest, kot jih plakat pokriva (delno ali v celoti).
 4. Izvajalec sproti nadzoruje stanje na terenu in odpravlja nepravilnosti. Izvajalec ne odgovarja za škodo povzročeno s strani tretje osebe ali vremenskega vpliva. V primeru, ko naročnik ne dostavi rezervnih oziroma nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico nadomestiti poškodovane plakate z drugimi plakati ali z belo podlago, naročnik pa nima pravice uveljavljati znižanja plačila.
 5. Reklamacije se upoštevajo samo, če so predložene pisno ali v elektronski obliki in če naročnik natančno opredeli napake. Izvajalec se obvezuje, da bo napake odpravil najkasneje v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije. Reklamacije po poteku plakatne akcije se ne upoštevajo.