Oskrba s pitno vodo

Vodomeri

Stanje vodomera lahko sporočite preko spletne strani, pisno ali po telefonu

Odčitavanje vodomerov

Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode.

Najmanj enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku obračunskega vodomera, opravi upravljavec obračun porabljene vode za posamezno odjemno mesto. Osnova za obračun porabe pitne vode je zabeleženo stanje na dan odčitka vodomera. Upravljavec zaračunava uporabnikom porabljeno vodo, določeno na osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma.

Naši uporabniki pogosto sporočajo stanje vodomera preko spletne strani komunala.info, pisno ali po telefonu.

Večstanovanjski, poslovni in proizvodni objekti

V večstanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih so v interni inštalaciji lahko nameščeni interni vodomeri, ki uporabniku služijo za merjenje porabe vode po posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. Interni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi končnih stroškov. Upravljavec teh vodomerov ne vzdržuje, niti ne uporablja za obračun vode.

Vzdrževanje vodomerov

Uporabnik je tako dolžan redno vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede, menjave in odčitke vodomera ob vsakem času dostopen. Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo. Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale na pravilnost delovanja vodomera. Vodomera ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati, niti ni dovoljeno odstranjevati plombe.

Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Upravljavec skrbi za vzdrževanje vodomerov in redne preizkuse, v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/16, 98/23). Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen vsakih 5 let.

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi vse stroške postopka (to so: menjava, servis, kontrolni preizkus) uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.