Pitna voda

Vzdrževanje vodovodnih sistemov

Izvajamo stalen daljinski nadzor sistema

Kakovost oskrbe ni samoumevna

S pomočjo daljinskega nadzornega sistema ključnih objektov za oskrbo s pitno vodo izvajamo nad celotnim sistemom reden nadzor. Vsi pomembni podatki se beležijo (tlaki, pretoki, poraba, nihanja porabe, priprava vode, …) in prikažejo v tabelah in grafih. Nastavljene kritične vrednosti na merilni opremi in indikatorjih avtomatsko sprožajo določene postopke obveščanja in opozarjanja.

Vodovodni sistem nadzorujemo tudi ‘ročno’, in sicer s stalno prisotnostjo zaposlenih na terenu. Nepogrešljivo pa je obveščanje naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje napak.

Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen tudi za ohranjanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napak, obnavljanje, sanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj v oskrbi.

Z rednim in sistematičnim vzdrževanjem lahko znatno zmanjšamo možnost za poslabšanje kakovosti vode v fazi distribucije in podaljšamo življenjsko dobo infrastrukturnim objektom ter tako prispevamo k ekonomičnosti sistema.

Vzdrževanje vodovodnih sistemov zajema: Čiščenje vodohranov, čiščenje zajetij, čiščenje omrežja, urejanje okolice objektov, nadzor dezinfekcije pitne vode, menjave vodomerov, vzdrževanje objektov, iskanje okvar na vodovodnih sistemih, popravila okvar, vzdrževalna dela na omrežju in popis vodomerov.

Redno vzdrževanje vodovodnih sistemov

Življenjska doba objektov vodovodnega sistema se podaljšuje

Obsežnejša vzdrževalna dela v smislu izboljšanja lastnosti oziroma podaljšanja življenjske dobe objektov vodovodnega sistema so:

 • Spremljanje kakovosti in količin distribuirane vode,
 • pregledi in nadzor naprav javnega vodovodnega sistema (vodovarstvena območja, zajetja, vodohrani, raztežilniki, črpališča, klorirne postaje, napeljave, hidranti, jaški, …),
 • vzdrževalna dela na in v infrastrukturnih objektih javnega vodovodnega sistema (montažna, gradbena, zemeljska dela, čiščenje, dezinfekcija, tlačni preizkusi, monitoring tlačno pretočnih razmer – meritve),
 • vzdrževalna dela v okolici infrastrukturnih objektov javnega vodovodnega sistema,
 • zakoličbe infrastrukturnih objektov, napeljav javnega vodovodnega sistema in hišnih vodovodnih priključkov in
 • popisi vodomerov.

Intervencijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V primeru izrednih razmer opravljamo intervencijska vzdrževanja

V primeru izrednih razmer dežurna služba JKP Žalec, d.o.o. izvaja sledeča intervencijska vzdrževanja.

 • Intervencijska dela na javnem vodovodnem sistemu (odpravljanje poškodb javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov – v primerih puščanja, pretrganja instalacij, nepooblaščenih posegov),
 • zagotavljanje vode v sušnih obdobjih, ob onesnaženju vode in v primeru naravnih nesreč,
 • zagotavljanje zadostnih količin pitne, požarne vode in vode za industrijske namene iz javnega vodovodnega sistema,
 • pregled števila okvar na javnih vodovodnih sistemih v obdobju 2001–2010 in
 • pregled števila okvar na vodovodnih priključkih v obdobju 2001–2010.

Kako do vodovodnega priključka?

V nadaljevanju podajamo nekaj koristih nasvetov

Postopki za pridobitev:

 • Mnenj,
 • smernic,
 • projektnih pogojev,
 • soglasij za priključitev na javni vodovod ali kanalizacijo,
 • soglasij k projektnim rešitvam,
 • soglasij za spremembo lastništva,
 • izvedbe vodovodnega priključka,
 • pogodbe za gradbiščni priključek in
 • pogodbe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Postopek za pridobitev soglasja za priključitev, projektnih pogojev, mnenj in smernic

Za pridobitev soglasja za priključitev, projektnih pogojev, mnenj in smernic je treba izpolniti obrazec (OBR1_TS) ter priložiti katastrski načrt v M 1 : 1.000 ali 1 : 5.000, geodetski načrt z idejnim vrisom objekta v M 1 : 500 ter idejno zasnovo objekta (idejni projekt).

Soglasje za priključitev je treba pridobiti za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), za stanovanjske, poslovne in podobne gradbene objekte tega statusa.

Projektne pogoje je treba pridobiti za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), za objekte infrastrukture. Smernice in mnenje je treba pridobiti za izdelavo prostorskih načrtov (OPN, OPPN).

Mnenja je potrebno pridobiti tudi v postopku pridobivanja Vodnega dovoljenja za izvedbo vrtin (ogrevanje objekta ali lastna oskrba s pitno vodo).

Soglasje se izdaja tudi v primeru gradnje enostavnega ali manj zahtevnega objekta.
Postopek za pridobitev soglasja za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo ter soglasja k projektnim rešitvam

Za pridobitev soglasja za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo ter soglasja k projektnim rešitvam je treba izpolniti obrazec (OBR2_TS) ter priložiti dokazila, ki so navedena na obrazcu.

Postopek za izvedbo vodovodnega priključka

Za izvedbo vodovodnega priključka (priključitev objekta na javni vodovod) je potrebno izpolniti obrazec (OBR3_TS).

Za novogradnjo mora vlagatelj priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pisno soglasje lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekal vodovodni priključek ali soglasje morebitnih lastnikov obstoječih skupinskih priključkov.

Za obstoječe objekte, zgrajene pred letom 1967 mora vlagatelj pole izpolnjenega obrazca (OBR2-TS) predložiti tudi potrdilo za objekt, ki ga izda Upravna enota (UE).

Za obstoječe objekte, ki so bili izgrajeni po letu 1967, je prav tako potrebno izpolniti obrazec (OBR2_TS) ter priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, potrdilo o plačanem prispevku, zemljiško-knjižni izpisek, načrt parcele, pisno soglasje lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekal vodovodni priključek, soglasje morebitnih lastnikov obstoječih skupinskih priključkov.

Na osnovi vloge predstavnik podjetja skupaj s stranko izvede ogled na terenu ter pripravi ponudbo za izvedbo vodovodnega priključka (ponudba zajema dobavo in vgradnjo vodovnega materiala). Gradbena dela lahko izvede naročnik. V primeru novogradnje mora investitor pred izvedbo priključka podpisati Pogodbo o dobavi vode in uporabi gradbiščnega priključka (vzorec pogodbe). V dogovoru z naročnikom, po plačilu ponudbe, priključek izvede DE Vodovod.

Postopek za izvedbo kanalizacijskega priključka

Kanalizacijski priključek lahko lastnik stavbe izvede sam ali s pomočjo zunanjega izvajalca. Izvedena dela mora pri odprtem jarku pred zasutjem cevi pregledati predstavnik JKP Žalec, d.o.o. Zunanji izvajalec del oziroma investitor mora o datumu izvedbe kanalizacijskega priključka in zadnjem praznjenju ter čiščenju greznice obvestiti JKP Žalec, d.o.o, najmanj pet dni pred pričetkom del. Zadnje praznjenje in čiščenje greznice brez dodatnih stroškov izvede pooblaščeni izvajalec storitve.

Kam dostaviti vlogo

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti, jo odda na sedežu podjetja JKP Žalec, d.o.o. ali pošlje po elektronski pošti na naslov: info@jkp-zalec.si